„Българска Рециклираща Компания” АД е учредена като организация по оползотворяване по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците и притежава Решение Решение ООп-ИУМПС-01-00/05.03.2013 г. издадено от Министерството на околната среда и водите.

Уставът на Организацията гарантира свободата на включването на нови членове.

Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани от събраните лицензионни възнаграждения, за изграждането на ефективна и екологосъобразна система за управление на отпадъците от МПС.

Предметът на дейност на Организацията се изразява в изграждането на система от съоръжения за събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и за оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните от вносителите на МПС лицензионни възнаграждения.

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на отпадъците от моторни превозни средства (МПС) чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за разкомплектуването на събраните ИУМПС и последващото оползотворяване, включително и рециклиране, на отпадъците от тях, като последен приоритет е обезвреждането на отпадъците без оползотворяване на енергията или тяхното депониране.

За постигането на тази цел Организацията сключва договори с площадки за временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС, инсталации за рециклиране и оползотворяване на всички отпадъци, годни за това.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България. Организират се информационни кампании, целящи стимулиране на участието на собствениците на МПС в системи за събиране на отпадъци от ИУМПС.Програма

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, Организацията разработи и прие Програма за управление на отпадъците от моторни превозни средства по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която бе предоставена за одобрение на Министъра на околната среда и водите във връзка с издаването на разрешението по чл. 81 от ЗУО.Програмата разписва:Сътрудничество с общините:

Организацията работи в условията на засилено сътрудничество с общините в страната, които желаят да подобрят управлението на отпадъците от МПС на своята територия. Организацията предлага механизми за създаването на системи за устойчиво и ефективно управление на отпадъците от МПС чрез изграждане и/или усъвършенстване на системата за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, и условия за предприемането на съвместни действия за повишаване на общественото съзнание по отношение на задълженията на населението, свързани с отпадъците от МПС и тяхното предаване за последващо третиране чрез провеждане на съвместни информационни кампании и други подходящи действия.