Членство

Наши членове са вносители на автомобили в България, с които „Българска Рециклираща Компания”АД има сключени договори, чрез които поема техните задължения за постигане на целите по събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства. За изпълнението на тези ангажименти „Българска Рециклираща Компания”АД организира мрежа от площадки за съхраняване и центрове за разкомплектуване, чиито оператори притежават разрешение за извършване на този вид дейности. Мрежата обхваща цялата територия на страната и позволява лесен достъп до тях на последните собственици на леки автомобили. Организирана е система от предприятия, които да гарантират постигането на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от моторни превозни средства, както и за реализирането на целите за повторна употреба на тези отпадъци.Какво предлагаме:

Примерен договор | Общи условия